แนะนำภาควิชา
โครงสร้างบริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
อาคารสถานที่
แนะนำภาควิชาอารักขาพืช


ประวัติความเป็นมา


                           เดิมเมื่อ พ.ศ. 2518 คณะผลิตกรรมการเกษตรนั้นมีเพียง 2 ภาควิชา ที่ทำการผลิตบัณฑิต คือ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ และภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช   ได้แยกออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาพืชไร่กับภาควิชาพืชสวน หลังจากนั้น คณะผลิตกรรมการเกษตรก็มีนโยบายให้ขยายหน่วยงานภายในเพื่อให้งานการเรียนการสอนและงานวิจัยของ  คณะ โดยมีความเห็นให้ตั้งภาควิชาอารักขาพืชขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลผลผลิตไม่ให้เสียหายจากศัตรูพืช ดังนั้น การเพิ่มภาควิชาอารักขาพืชขึ้นอีก ภาควิชาหนึ่งจึงมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีความพร้อมเพรียงด้านอาจารย์ เพราะความพร้อมทางด้านอาจารย์ที่มีคุณวุฉิด้านอารักขาพืช ระดับปริญญาเอก มีถึง 6 คน ( 3 คน ในระยบะแรกและสำเร็จการศึกษา กลับมาเพิ่มอีก 3 คน ในระหว่างปี 2535 - 2536) และสามารถขอการสนับสนุนจากอาจารย์พิเศษทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งรายละเอียดของการก่อตั้งภาควิชาอารักขาพืช มีดังต่อไปนี้

                       - พ.ศ. 2533
มีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 ต่อทบวงมหาวิทยาลัย

                       - พ.ศ. 2534 ทำโครงการจัดตั้งภาควิชาอารักขาพืชและเตรียมเสนอขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาฯ ต่อทบวงมหาวิทยาลัย

                       - พ.ศ. 2534
เป็นปีสุดท้ายของการจัดทำโครงการจัดตั้งภาควิชาอารักขาพืชพร้อม    หลักสูตรขึ้นเสนอต่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ แล้วได้มีการนำโครงการพร้อมหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักสูตร 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ

                       1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช (กีฏวิทยา) เมื่อเรียนสำเร็จจะได้ปริญญา วท.บ. (อารักขาพืช) B.S.(Plant Protection)

                       2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) เมื่อเรียนสำเร็จจะได้ปริญญา วท.บ.(อารักขาพืช) B.S.(Plant Protection)

                       หลักสูตรทั้งสองนี้ จะแตกต่างกันเพียง 2 วิชาเอกบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิตเท่านั้น ซึ่งดูความแตกต่างได้จาก transcript ของบัณฑิตแต่ละคนหรือจากรายละเอียดของหลักสูตร

                       - มิถุนายน 2536 รับนักศึกษาทั้ง Entrance และโควต้า เป็นรุ่นแรกจำนวน 50 คน รับนักศึกษาก่อนทบวงเห็นชอบพร้อมทั้งได้แจ้งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

                       - 17 มกราคม 2537 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาอารักขาพืชได้

                       - 25 พฤษภาคม 2537 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

                      - 14 มิถุนายน 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามความเห็นของสำนัก งบประมาณและอนุมัติหลักการร่างประเกาศทบวงมหาวิทยาบัย เรื่องการจัดตั้งภาควิชาอารักขาพืช และได้ส่งร่างประกาศทบวงเรื่องการจัดตั้งภาควิชาดังกบ่าว ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

                      - 13 กันยายน 2537 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งภาควิชาอารักขาพืช อาย่างเป็นทางการในฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 111 ตอนที่ 37 ง.

.........................................................................................

ปรัชญา

                  มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

ปณิธาน

                 ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

               มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตร (Center of Excellence in Agriculture) ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้่ที่มีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวิต(Life Sciences) เชิงบูรณาการ สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพทั้งทางทักษะ ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 
 
 
     
     
     
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
ตรวจเช็คแม่โจ้อีเมลล์..
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์...
กพร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
ระบบสารสนเทศคณะฯ...
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุด...
สำหรับเจ้าหน้าที่...
 
จำนวนผู้เข้าชม :