title_ed.gif (19514 bytes)     botton_back.gif (1242 bytes)     botton_home.gif (1246 bytes)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543


1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Agricultural Resources and Environmental Management

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

- ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
- ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ

- ชื่อเต็ม : Master of Science (Agricultural Resources and Environmental Management)
- ชื่อย่อ : M.S. (Agricultural Resources and Environmental Management)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียง ใหม่ 50290
   โทรศัพท์ (053) 498133 และ 878038-50 ต่อ 1521-2

2. ภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ (053) 878038-50 ต่อ 3100-3 โทรสาร (053) 498164

3. ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ (053) 878038-50 ต่อ 2700

4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ (053) 878038-50 ต่อ 2507-9

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        4.1 ปรัชญา

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถในการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาด้านทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การบริหารและจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

       4.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้ง ทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะในการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านปฐพีศาสตร์, การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ และการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้และการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยืนไม่ก่อให้เกิด ปัญหาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถในการพัฒนาความคิดริเริ่ม และก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีในระบบการ เกษตร แผนใหม่และระบบการเกษตร แบบยั่งยืนควบคู่กันไป

5. กำหนดเปิดสอน

ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

6.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การวัดผลการศึกษา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาโท และระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

6.2 เงื่อนไขในด้านคุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

1.   สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, ฟิสิกส์, ภูมิศาสตร์, ธรณีวิทยา, อุตุนิยมวิทยา หรือ

2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว จะต้องศึกษากระบวนวิชาพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการคัดเลือกและภาควิชาทั้งภาควิชาที่ร่วมรับผิดชอบ

3.   มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

7.   วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกหรือทดสอบความรู้ หรือทั้งสองวิธี โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดรายละเอียด ในประกาศรับสมัครเป็นคราว ๆ ไป

8.   ระบบการศึกษา

     การศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละปีการศึกษา โดยภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และมีชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
     การเทียบเนื้อหาวิชา ให้เทียบค่าเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยกำหนดให้ 1 ชั่วโมง บรรยายต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ เท่ากับ 1 หน่วยกิต และ 2-3 ชั่วโมง ปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ส่วนการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือภาคปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะวิชาของแต่ละกระบวนวิชา

9.   ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก

10. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

11. อาจารย์ผู้สอน
        11.1 อาจารย์ประจำภาควิชาดินและปุ๋ย

1.

นายบรรพต ตันติเสรี
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Plant and Soil Science);Texas A&I University, USA.
2. นายสมชาย องค์ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นายไพฑูรย์ กิติชัยชนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (ปฐพีวิทยา); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นายอานัฐ ตันโช
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Applied Biological Sciences);  Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
5. นายปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    11.2 อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.

นายศิริชัย หงษ์วิทยากร
อาจารย์
สถ.บ.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
์ M.L.A. (Landscape Architecture); University of Michigan, USA.
2. นายโสภณ มงคลวัจน์
อาจารย์
ทษ.บ. (พืชสวนประดับ); สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วท.ม. (พืชสวน); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวอรทัย มิ่งธิพล
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (การจัดการลุ่มน้ำ); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นางสาวอัจฉรี ชาญประโคน
อาจารย์
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์); สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ผ.ม. (การวางผังเมือง); จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
อาจารย์
วท.บ.(วนศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(วนศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นางสาวปรัชมาศ ลัญชานนท์
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิศาสตร์); มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผ.ม. (การวางผังเมือง); จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางสาวจรัสพิมพ์ บุญญานันต์
อาจารย์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม); จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.L.A. (Landscape Architecture); Virginia Tech, USA.
8. นางลักษณา สัมมานิธิ
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิศาสตร์); มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
์ ผ.ม. (การวางผังเมือง); จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ชีววิทยา); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    11.3 อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร

1.

นายชูศักดิ์ จันทนพศิร
ิผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นางจงกลณี เกิดพิบูลย
์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
B.Ec. (Economics); University of New England, Australia
M.Ec.(Agricultural Economics) University of New England, Australia
3. นายบัญชา ไตรวิทยาคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายวิชัย ตันวัฒนากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.A.I. (Agricultural Industries); Utah State University, USA.
5. นายประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. นางสาววราภรณ์ ปัญญาวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S.(Resource Development); Michigan State University, USA.
Ph.D.(Resource Economics); University of Manitoba, Canada
7. นางสาวรัตนา โพธิสุวรรณ
อาจารย์
บธ.บ. (บัญชี); มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Ph.D.(Agricultural Economics); University of the Philippines at Los Banos
8. นายวิเชียร วันชัยนาวิน
อาจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Agricultural Economics); University of the Philippines at Los Banos
9. นายพรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
อาจารย์
ทษ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. นางสาวน้ำเพชร วินิจฉัยกุล
อาจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. นายธนรักษ์ เมฆขยาย
อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. นางสาวศิริพร กิรติการกุล
อาจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. นางสาวสุจิตรา รอดสมบุญ
อาจารย์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. นายอารีย์ เชื้อเมืองพาน 
อาจารย์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15. นายสมคิด แก้วทิพย์
อาจารย์
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    11.4 อาจารย์ประจำภาควิชาอื่น

1.

นายดำเกิง ชำนาญค้า
อาจารย์
ทษ.บ. (พืชไร่); มหาวิทยาลัยแม่โจ้
M.S. (Agronomy); University of the Philippines at Los Banos
2. นายสนิท สิทธิ
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (สถิติประยุกต์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นายฐปน ชื่นบาล
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม); มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม); มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Environmental Engineering);  Illinois Institute of Technology, USA.
4. และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากภาควิชาอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

    11.5 อาจารย์พิเศษ

1.

นางวารี ไชยเทพ
นักวิชาการเกษตร
สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง
สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition); University of New England, USA.
2. นายเธียรชัย อารยางกูร
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางอำพรรณ พรมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Doctor in Agriculture; Tokyo University, Japan
4. นายนิวัต หิรัญบูรณะ
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Agronomy and Soil Science); University of Hawaii, USA.
5. นายมานัส แสนมณีชัย
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition); Washington State University, USA.
6. นางนุชนารถ จงเลขา
รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Microbiology); University of London, England
ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นายพิทักษ์ อินทะพันธ์
นักวิชาการเกษตร
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
กรมพัฒนาที่ดิน
M.Ag. St.; University of Queensland, Australia
8. นายสวัสดี บุญชี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
กรมพัฒนาที่ดิน
M.agric. (Agronomy) ; University of Sydney Australia
9. นายนิพนธ์ ตั้งธรรม
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Forest Resources Management); The Pensylnvania State University, USA.
10. นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
D. Tech (Geo-Technology); Asia Institute of Technology (AIT)
11. นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์
ภาควิชาทรัพยากรป่าไม้
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม);   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. นางสาวศุภธิดา อ่ำทอง
นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาดินและปุ๋ย
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. จำนวนนักศึกษา
            จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคาดว่าจะสำเร็จตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

นักศึกษา/ชั้นปี

ปีการศึกษา

2542

2543

2544

2545

2546

ชั้นปีที่ 1

-

20

20

20

20

ชั้นปีที่ 2

-

-

20

20

20

รวม

-

20

40

40

40

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

20

20

20

13. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

13.1    - สำนักงานภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-   สำนักงานภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
- สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.2 การเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ใช้อาคารภาควิชาดินและปุ๋ย, อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ยขั้นสูง, อาคารภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร, อาคารคณะ ผลิตกรรมการเกษตร, อาคารเรียนรวม รวมทั้งอาคารอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดสอนได้

13.3 อุปกรณ์การเรียน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อุปกรณ์เดิมของสาขาต่าง ๆ ในภาควิชาดินและปุ๋ย รวมทั้งเครื่องมือที่ได้รับบริจาคจาก โครงการวิจัยร่วมแม่โจ้-เบลเยี่ยม และจัดหาเพิ่มเติมตามความจำเป็นจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

14. จำนวนหนังสือและตำราเรียน

กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหนังสือ ซีดีรอมและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังต่อไปนี้

หนังสือภาษาไทย 62,610 เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ 32,779 เล่ม
วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ 436 และ 419 รายชื่อ
จุลสารภาษาไทยและต่างประเทศ 98 และ 132 รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

15. งบประมาณ

15.1 หมวดอัตรากำลัง ใช้อัตรากำลังที่มีอยู่ของสาขาต่าง ๆ ในภาควิชาดินและปุ๋ย, ภาควิชาภูมิทัศน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตรและจากภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการ ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชารอง รวมทั้งที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว อาทิเช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6

15.2 หมวดครุภัณฑ์ ใช้ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาดินและปุ๋ย ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตรและครุภัณฑ์ที่ปรากฏในรายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 และอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้เห็นกับวิทยาการสมัยใหม่และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

15.3 หมวดวัสดุและค่าใช้สอย รวมอยู่ในงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสาขาต่าง ๆ ใน ภาควิชา ดินและปุ๋ย ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร ตามรายละเอียดปรากฏ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8

16. หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรขั้นปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หลักสูตรแผนนี้กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความคิดแบบอิสระ และทักษะของ การวิจัยประยุกต์ในสาขาวิชาที่เน้นเฉพาะทาง มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต (รวมสัมมนา 2 หน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรอบรู้ วิทยานิพนธ์ และภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการศึกษาที่เน้นเฉพาะทางใน 4 กลุ่มวิชา คือ

ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน ภาควิชาดินและปุ๋ย
2. กลุ่มวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม ภาควิชาดินและปุ๋ย
3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร
4. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        16.1 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย รายวิชา ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต ดังนี้

1) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต

1.1) วิชาเอกบังคับ (วิชาแกน) ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้อง มีการศึกษาวิชาพื้นฐาน รวมกันในรายวิชาเอกบังคับ (วิชาแกน)  ดังนี้

รายวิชาเอกบังคับ

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ชว 501 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
BI 501 Environmental Pollution

(3-0)

ดป 696 สัมมนา 1 1
SF 697 Seminar 1

(1-0)

ดป 697 สัมมนา 2 1
SF 697 Seminar 2

(1-0)

และรายวิชาอื่น ๆ อีก 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 กลุ่ม ทั้งนี้ โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 ) วิชาเอกเลือก
        ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก จากกลุ่มวิชาที่เน้นเฉพาะทาง 1 กลุ่ม ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการของหลักสูตรกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
        1.2.1 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน

รายวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ดป 422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3
SF 422 Soil Fertility

(3-0)

ดป 423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3
SF 423 Fertilizer Technology and Usage

(3-0)

ดป 441 การสำรวจดิน 3
SF 441 Soil Survey

(2-3)

ดป 451 จุลชีววิทยาของดิน 3
SF 451 Soil Microbiology
(2-3)
ดป 461 ฟิสิกส์ของดิน 3
SF 461 Soil Physics
(2-3)
ดป 471 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย 3
SF 471 Soils and Soil Management in Thailand
(2-3)
ดป 472 กษัยการของดินและการอนุรักษ์ดิน 3
SF 472 Soil Erosion and Soil Conservation
(2-3)
ดป 473 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุง 3
SF 473 Problem Soils and Their Improvement
(2-3)
ดป 474 กษัยการของดิน 3
SF 474 Soil Erosion
(2-3)
ดป 501 โลกะวิทยา 3
SF 501 Earth Science
(3-0)
ดป 532 การวิเคราะห์ดินและพืช 4
SF 532 Soil and Plant Analyses
(2-6)

ดป 533 ดินนา 3
SF 533 Submerged Soils

(3-0)

ดป 534 ดินป่าไม้ 3
SF 534 Forest Soils

(3-0)

ดป 535 ธาตุอาหารพืช 3
SF 535 Plant Nutrition

(3-0)

ดป 536 ดินเขตร้อน 3
SF 536 Tropical Soils

(3-0)

ดป 537 เคมีของดิน 3
SF 537 Soil Chemistry

(2-3)

ดป 542 การจำแนกและการประเมินที่ดิน 3
SF 542 Land Classification and Evaluation

(2-3)

ดป 543 การกำเนิดและการจำแนกดิน 3
SF 543 Soil Genesis and Classification

(2-3)

ดป 548 แร่ในดิน 3
SF 548 Soil Mineralogy

(3-0)

ดป 549 ธรณีสัณฐานวิทยา 3
SF 549 Geomorphology

(3-0)

ดป 554 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช 3
SF 554 Soil, Water and Plant Relationship

(3-0)

ดป 572 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3
SF 572 Soil and Water Conservation

(3-0)

ดป 573 ดินที่มีปัญหา 3
SF 573 Problem Soils

(3-0)

ดป 621 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3
SF 621 Advanced Soil Fertility

(3-0)

ดป 632 การวิเคราะห์ดินและพืชขั้นสูง 3
SF 632 Advanced Soil and Plant Analyses

(2-3)

ดป 633 เคมีของดินขั้นสูง 3
SF 633 Advanced Soil Chemistry

(3-0)

ดป 651 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง 3
SF 651 Advanced Soil Microbiology

(3-0)

ดป 654 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืชขั้นสูง 3
SF 654 Advanced Soil, Water and Plant Relationship

(2-3)

ดป 661 ฟิสิกส์ของดินขั้นสูง 3
SF 661 Advanced Soil Physics

(3-0)

ดป 698 ปัญหาพิเศษ 3
SF 698 Special Problem

(3-0)

หรือวิชาอื่นตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ

         1.2.2 กลุ่มวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม
รายวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ดป 485 การจัดการขยะมูลฝอยและสารพิษ 3
SF 485 Management of Solid Waste and Hazardous Waste

(3-0)

ดป 486 มลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม 3
SF 486 Industrial Pollution and Control

(3-0)

ดป 487 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 3
SF 487 Wastewater Treatment Processes

(3-0)

ดป 488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 3
SF 488 Soilless Culture (Hydroponics)

(2-3)

ดป 552 เทคโนโลยีชีวภาพของดิน 3
SF 552 Soil Biotechnology

(2-3)

ดป 555 จุลชีววิทยาของการกำจัดน้ำเสีย 3
SF 555 Microbiology of Wastewater Treatment

(2-3)

ดป 556 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3
SF 556 Environmental Microbiology

(2-3)

ดป 557 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ 3
SF 557 Pollution Microbiology

(2-3)

ดป 581 พิษวิทยาในดิน 3
SF 581 Soil Toxicology

(2-3)

ดป 582 นิเวศวิทยาของดิน 3
SF 582 Soil Ecology

(2-3)

ดป 583 มลพิษทางน้ำและการควบคุม 3
SF 583 Water Pollution and Control

(3-0)

ดป 584 ระบบกำจัดของเสีย 3
SF 584 Waste Treatment Systems

(2-3)

ดป 585 สารเคมีที่เป็นพิษในสิ่งแวดล้อม 3
SF 585 Chemical Pollutants

(2-3)

ดป 586 มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม 3
SF 586 Industrial Wastewater and Control

(3-0)

ดป 587 การจัดการคุณภาพน้ำ 3
SF 587 Water Quality Management

(3-0)

ดป 655 การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย์ 3
SF 655 Microbial Deterioration of Materials

(2-3)
ดป 681 มลพิษทางดินขั้นสูง 3
SF 681 Advanced Soil Pollution
(3-0)

ดป 682 ชีววิเคราะห์ในการศึกษามลพิษของดินและน้ำ 3
SF 682 Bioassay in Soil and Water Pollution Study

(2-3)

หรือวิชาอื่นตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ

          1.2.3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ศว 511 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
EE 511 Environmental Economics

(3-0)

ศว 512 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3
EE 512 Resource Economics

(3-0)

ศว 513 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ  
           ทรัพยากรธรรมชาติ 3
EE 513 Economics for Environmental and Natural Resource Management

(3-0)

ศว 531 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมเพื่อการตัดสินใจ 3
EE 531 Environmental Valuation for Decision Making

(3-0)

ศว 532 การวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3
EE 532 Environmental System Analysis and Impact Assessment

(3-0)
ศว 541 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
EE 541 Research Methods in Environmental Economics
(2-3)
ศว 542 การจัดการความขัดแย้งของชุมชนต่อนโยบายและ
           กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
EE 542 Management of Social Conflict on Environmental Policy and Law
(3-0)
ศว 597 การค้นคว้าอิสระ 3
EE 597 Independent Study
(ปฏิบัตินอกเวลา)
ศว 598 หัวข้อน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
EE 598 Selected Topics in Environmental Economics
(3-0)
หรือวิชาอื่นตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
       1.2.4 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ

รายวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ภส 461 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3
LA 461 Natural Resources Conservation and Management

(2-3)
ภส 464 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล 3
LA 464 Principles of Remote Sensing
(2-3)
ภส 561 อุตุอุทกวิทยาลุ่มน้ำ 3
LA 561 Watershed Meteo-Hydrology
(2-3)
ภส 562 การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 3
LA 562 Watershed Resource Management
(2-3)
ภส 563 แบบจำลองการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 3
LA 563 Watershed Resources Management Modeling
(2-3)
ภส 564 การพัฒนาแหล่งน้ำชนบท 3
LA 564 Rural Water Resources Development
(2-3)
ภส 565 เทคนิคการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 3
LA 565 Research Techniques in Watershed Resources Management
(2-3)

ภส 566 ปฏิบัติการการประดิษฐ์เครื่องมือวิจัยลุ่มน้ำ 3
LA 566 Practices in Watershed Resources Research Instrumentation

(1-6)
ภส 567 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 3
LA 567 Local Wisdom in Watershed Resources Management
(2-3)
ภส 568 การพัฒนาแบบยั่งยืน 3
LA 568 Sustainable Development
(2-3)
ภส 569 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3
LA 569 Environmental Monitoring
(2-3)
ภส 590 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3
LA 590 Environmental Law and Standard of Environmental Quality
(2-3)
ภส 594 หัวข้อที่น่าสนใจ 3
LA 594 Selected Topics
(1-6)
ภส 698 ปัญหาพิเศษ 3
LA 698 Special Problem
(ปฎิบัตินอกเวลา)
หรือรายวิชาอื่นตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
2) รายวิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งใน 4 กลุ่มวิชา ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งไม่ซ้ำกับกลุ่มวิชาเอกเลือก ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา
3) ข้อบังคับรายวิชา

          ในจำนวนรายวิชาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต อาจประกอบด้วยรายวิชาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัสตั้งแต่ 400 ขึ้นไป โดยมีรหัสวิชาที่ต่ำกว่า 500 ลงมาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา

4)   รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
          4.1) ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
                         ภาษาต่างประเทศ
          4.2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
                         ตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

         ดป 699 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
         SF 699 Thesis

6) การทดสอบความรอบรู้

         ต้องสอบผ่านการทดสอบความรอบรู้ตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรวมหน่วยกิตสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 44 หน่วยกิต

17. แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ชว 501 มลพิษสิ่งแวดล้อม

3

_____ วิชาเอกเลือก

3

_____ วิชาเอกบังคับ

3

_____ วิชาเอกเลือก

3

_____ วิชาเอกบังคับ

3

_____ วิชาเอกเลือก

3

_____ วิชาเอกบังคับ

3

ดป 696 สัมมนา 1

1

รวม 4 วิชา

12

รวม 4 วิชา

10

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

_____ วิชาเอกเลือก

3

ดป 699 วิทยานิพนธ์

12

_____ วิชารอง

3

   
_____ วิชารอง

3

   
ดป 697 สัมมนา 2

1

   
รวม 4 วิชา

10

รวม

12