title_ed.gif (19514 bytes)
botton_back.gif (1413 bytes) botton_home.gif (1425 bytes)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542


1. ชื่อหลักสูตร
         
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
             Bachelor of Science Program in Agriculture (Soil Science)
2. ชื่อปริญญา
          ภาษาไทย      - ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                        - ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
            ภาษาอังกฤษ     - ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture)
                             - ชื่อย่อ : B.S. (Agriculture)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
            ภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 50290
            โทรศัพท์ (053) 878038-50 ต่อ 3100-3  โทรสาร (053) 498164
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         4.1 ปรัชญา

                  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถในการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาด้านปฐพีศาสตร์ อันจะนำไปสู่การบริหารและจัดการทรัพยากร การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
           4.2 วัตถุประสงค์
                 4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะในการวิจัยในสาขา วิทยาศาสตร์การเกษตรที่เน้นทาง ด้านปฐพีศาสตร์
                     4.2.2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้และการจัดการทรัพยากร ดินเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ ยั่งยืนและไม่ก่อปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม
                    4.2.3 เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถในการพัฒนาความคิดแบบอิสระ และก้าวทันวิทยาการและ เทคโนโลยีในระบบการเกษตร แผนใหม่และระบบการเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่กันไป
5. กำหนดเปิดสอน
       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
        6.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ ศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
        6.2 เงื่อนไขในด้านคุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาเฉพาะสาขาปฐพีศาสตร์ มีดังนี้
                    6.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
                    6.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
         การรับบุคคลเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามระบบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
         การศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละปีการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และมีชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
          การเทียบเนื้อหาวิชา ให้เทียบค่าเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยกำหนดให้ 1 ชั่วโมง บรรยายต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ เท่ากับ 1 หน่วยกิต และ 2-3 ชั่วโมง ปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ส่วนการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือภาคปฏิบัติอื่น ๆ ที่ใช้เวลาฝึก 90 ชั่วโมง ให้เทียบค่าเป็น 1 หน่วยกิต
9. ระเบียบการเรียนและการวัดผล
       9.1 ระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี หรือสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติและให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก
         9.2 การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ปกติ
        9.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาการสำเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยระเบียบการเรียนการสอน และการวัดผล ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
10. อาจารย์ผู้ทำการสอน
         10.1 อาจารย์ประจำภาควิชาดินและปุ๋ย

1. นายบรรพต ตันติเสรี
      รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Plant and Soil Science); Texas A&I University, USA.
2. นายสมชาย องค์ประเสริฐ
       รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.   นายไพฑูรย์ กิติชัยชนานนท์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (ปฐพีวิทยา); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นายอานัฐ ตันโช
    อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Applied Biological Sciences); Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
5. นายปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
    อาจารย์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           10.2 อาจารย์ประจำภาควิชาอื่น
           
            อาจารย์ประจำของภาควิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
            10.3 อาจารย์พิเศษ

1. นางวารี ไชยเทพ
    นักวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง
    สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition);University of New England, Australia
2. นายเธียรชัย อารยางกูร
    นักวิชาการเกษตร   ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
    สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.   นางอำพรรณ พรมศิริ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
     คณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Doctor in Agriculture; Tokyo University, Japan
4.   นายนิวัต หิรัญบูรณะ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Agronomy and Soil Science); University of Hawaii, USA
5.   นายมานัส แสนมณีชัย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Soil Fertility and Plant Nutrition);Washington State University, USA
6.   นางนุชนารถ จงเลขา
    รองศาสตราจารย์
    ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Microbiology); University of London, England
7.   นายพิทักษ์ อินทะพันธ์
     นักวิชาการเกษตร
      สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
M.Ag. St.; University of Queensland, Australia
8.   นายสวัสดี บุญชี
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
      สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
M.Agric. (Agronomy); University of Sydney  Australia
9.   นายนิพนธ์ ตั้งธรรม
     รองศาสตราจารย์ 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา   คณะวนศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Water Resources Management); Pensylvania State University, USA
10.   นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
D. Tech (Geo-Technology); สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)
11. นายเมธี เอกะสิงห์
      อาจารย์ 
      ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Soil Science); Oregon State University, USA
12.   นายวีรศักดิ์ เทพจันทร์
      นักวิชาการเกษตร
      ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
      สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
Ph.D. (Plant Physiology); University of Queensland,Australia
13. นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
      นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
      ภาควิชาดินและปุ๋ย  คณะผลิตกรรมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค.บ. (เคมี); สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
14.   นางสาวศุภธิดา อ่ำทอง
      นักวิทยาศาสตร์
      ภาควิชาดินและปุ๋ย   คณะผลิตกรรมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.ม. (เกษตรศาสตร์); มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11. จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าและคาดว่าจะสำเร็จตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

 

จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา

นักศึกษา/ชั้นปี

2543

2544

2545

2546

2547

ชั้นปีที่ 1

15

15

15

15

15

ชั้นปีที่ 2

-

15

15

15

15

ชั้นปีที่ 3

-

-

15

15

15

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

15

15

รวม

15

30

45

60

60

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

15

12. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
        12.1 สำนักงานภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
        12.2 การเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ใช้อาคารภาควิชาดินและปุ๋ย, อาคารปฏิบัติการ
ดินและปุ๋ยขั้นสูง, อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ, อาคารเรียนรวม รวมทั้งอาคารอื่น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยที่สามารถจัดสอนได้
        12.3 อุปกรณ์การเรียน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อุปกรณ์เดิมของสาขาต่าง ๆ ในภาควิชาดินและปุ๋ย รวม
ทั้งเครื่องมือที่ได้รับบริจาคจากโครงการวิจัยร่วมแม่โจ้-เบลเยี่ยม และจัดหาเพิ่มเติมตามความจำ
เป็นจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

13. จำนวนหนังสือและตำราเรียน
        
กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหนังสือ ซีดีรอมและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังต่อไปนี้
               หนังสือภาษาไทย 62,610 เล่ม
               หนังสือภาษาต่างประเทศ 32,779 เล่ม
               วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ 436 และ 419 รายชื่อ
               จุลสารภาษาไทยและต่างประเทศ 98 และ 132 รายชื่อ
           นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

14. งบประมาณ
             14.1 หมวดอัตรากำลัง ใช้อัตรากำลังที่มีอยู่ในภาควิชาดินและปุ๋ย และจากภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาการเกษตรที่เน้นทางปฐพีศาสตร์ และสาขาวิชารอง รวมทั้งที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว อาทิเช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรม
พัฒนาที่ดิน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6
              14.2 หมวดครุภัณฑ์ ใช้ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาดินและปุ๋ย และครุภัณฑ์ที่ปรากฏ
ในรายละเอียดในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 และอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้ทันกับ
วิทยาการสมัยใหม่ และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
             14.3 หมวดวัสดุและค่าใช้สอย รวมอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของสาขา
ต่าง ๆ ในภาควิชาดินและปุ๋ย ตามรายละเอียดปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8

15. หลักสูตรการศึกษา
          15.1 ประเภทเรียนเต็มหลักสูตร
                     15.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม 136 หน่วยกิต
                     15.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
                                             1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หน่วยกิต
                                                        - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
                                                        - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
                                                      - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
                                                      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
                                             2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
                                                       - กลุ่มวิชาแกน 57 หน่วยกิต
                                                       - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
                                                      - กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
                                            
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                        15.1.3 รายละเอียดวิชา
                                            1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 หน่วยกิต
                                                       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต                                          

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ศท 102 สังคมวิทยา 3 (3 - 0)
ศท 120 การใช้ห้องสมุด1 (1 - 0)
ศศ 211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3 - 0)

                                         - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ศท 101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3 - 0)
ศท 110 พลานามัย 1 1 (1 - 0)
ศท 111 พลานามัย 2 1 (0 - 2)
บธ 410 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล 3 (3 - 0)

                                       - กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ศท 130 ภาษาไทย 3 (3 - 0)
ศท 140 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2 - 2)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2 - 2)

                                      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

คม 100 เคมีทั่วไป 3 (2 - 3)
ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2 - 3)
ฟส 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (2 - 3)
คศ 101 แคลคูลัส 1 3 (3 - 0)
คพ 200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2 - 2)

                                2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
                                         - กลุ่มวิชาแกน 57 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

คม 210 เคมีวิเคราะห์ 3 (2 - 3)
คม 250 อินทรีย์เคมี 3 (2 - 3)
ชว 210 พฤกษศาสตร์ 3 (2 - 3)
ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 3 (2 - 3)
ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2 - 3)
ชว 340 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3 (2 - 3)
ฟส 104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (2 - 3)
คศ 102 แคลคูลัส 2 3 (3 - 0)
สถ 301 หลักสถิติ 3 (3 - 0)
สถ 311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น 3 (2 - 3)
คพ 202 โปรแกรมสำเร็จรูป 3 (2 - 2)
สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 (3 - 0)
พร 250 หลักพืชกรรม 3 (2 - 3)
พส 201 หลักพืชสวน 3 (2 - 3)
กฏ 300 กีฏวิทยาเบื้องต้น 4 (3 - 3)
รพ 300 โรคพืชเบื้องต้น 4 (3 - 3)
ดป 300 หลักปฐพีศาสตร์ 4 (3 - 3)
คน 200 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3 (3 - 0)

                                       - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ดป 422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3 - 0)
ดป 441 การสำรวจดิน 3 (2 - 3)
ดป 451 จุลชีววิทยาของดิน 3 (2 - 3)
ดป 471 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย หรือ 3 (2 - 3)
ดป 474 กษัยการของดิน หรือ 3 (2 - 3)
ดป 475 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น 3 (3 - 0)
ดป 497 การฝึกงาน 3 (ปฏิบัติ 270 ชม.)
ดป 499 สัมมนา 1 (1 - 0)

                                  - กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์
(บรรยาย-ปฏิบัติ)

ดป 423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 3 (3 - 0)
ดป 431 เคมีของดินเบื้องต้น 3 (3 - 0)
ดป 432 การวิเคราะห์ดินและพืช 3 (1 - 6)
ดป 433 ดินนา 3 (3 - 0)
ดป 434 ดินป่าไม้ 3 (3 - 0)
ดป 436 ดินเขตร้อน 3 (3 - 0)
ดป 443 การกำเนิดและการจำแนกดิน 3 (2 - 3)
ดป 444 การประเมินที่ดิน 3 (2 - 3)
ดป 446 การสำรวจข้อมูลระยะไกล 3 (2 - 3)
ดป 447 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ 3 (2 - 3)
ดป 461 ฟิสิกส์ของดิน 3 (2 - 3)
ดป 473 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุง 3 (2 - 3)
ดป 481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน 3 (2 - 3)
ดป 483 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0)
ดป 484 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0)
ดป 498 ปัญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอกเวลา)
ศศ 373 เศรษฐกิจชนบทไทย 3 (3 - 0)
ศก 335 การปฏิรูปที่ดิน 3 (3 - 0)
ศส 211 การสหกรณ์ 3 (3 - 0)
ทอ 200 อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น 3 (3 - 0)
พร 251 พืชเศรษฐกิจ 3 (2 - 3)
พร 450 ธัญพืช 3 (2 - 3)
พร 451 พืชน้ำมัน 3 (2 - 3)
พร 452 พืชเส้นใย 3 (2 - 3)
พร 453 พืชอุตสาหกรรม 3 (2 - 3)
พร 456 ระบบการปลูกพืช 3 (2 - 3)
พร 457 ระบบการเกษตร 3 (2 - 3)
พส 301 หลักการผลิตผัก 3 (2 - 3)
พส 302 ไม้ผลเบื้องต้น 3 (2 - 3)
กฏ 320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2 - 3)
กฏ 451 การจัดการแมลงศัตรูพืช 3 (2 - 3)
รพ 420 โรคพืชเศรษฐกิจ 3 (2 - 3)
รพ 360 วัชพืชและการควบคุม 3 (2 - 3)
รพ 450 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช 3 (2 - 3)
กธ 320 หลักการชลประทาน 3 (2 - 3)
กธ 321 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3 (2 - 3)
กธ 421 การชลประทานและการระบายน้ำ 3 (2 - 3)
อส 432 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 3 (2 - 3)
ทก 201 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น 4 (3 - 3)
หรือรายวิชาอื่นๆ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาดินและปุ๋ยเห็นชอบ

               ในจำนวนรายวิชาที่เลือกในกลุ่มวิชาเอกเลือกทั้งหมด 18 หน่วยกิต หน่วยกิตรายวิชาที่นับสะสมทั้งหมด ต้องเป็นรายวิชาในภาควิชาดินและปุ๋ย ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
                       3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                 ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาฯ

FACE="AngsanaUPC" SIZE="3" color="#0000FF">

15.2 แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

 

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

คศ 101 แคลคูลัส 1

3

ชว 210 พฤกษศาสตร์

3

ศท 110 พลานามัย 1

1

คม 250 อินทรีย์เคมี

3

ศท 140 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3

ศท 111 พลานามัย 2

1

คม 100 เคมีทั่วไป

3

ศท 130 ภาษาไทย

3

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป

3

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3

ศท 120 การใช้ห้องสมุด

1

ศท 101 จิตวิทยาทั่วไป

3

ศท 102 สังคมวิทยา

3

ฟส 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

3

รวม

17

รวม

19

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

คพ 200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3

คพ 202 โปรแกรมสำเร็จรูป

3

คม 210 เคมีวิเคราะห์

3

ชว 330 จุลชีววิทยา

3

สถ 301 หลักสถิติ

3

ศศ 211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3

ฟส 104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2

3

ดป 300 หลักปฐพีศาสตร์

4

คศ 102 แคลคูลัส 2

3

พส 201 หลักพืชสวน

3

คน 200 หลักการเลี้ยงสัตว์

3

สถ 311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น

3

รวม

18

รวม

19

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

พร 250 หลักพืชกรรม

3

รพ 300 โรคพืชเบื้องต้น

4

กฏ 300 กีฏวิทยาเบื้องต้น

ดป 422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4

3

ดป 471 ดินและการจัดการดินใน
ประเทศไทย หรือ

3

ดป 451 จุลชีววิทยาของดิน

3

ดป 474 กษัยการของดิน หรือ

3

บธ 410 มนุษยสัมพันธ์และการ
บริหารงานบุคคล

3

ดป 475 การอนุรักษ์ดินและ
น้ำเบื้องต้น

3

ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์

3

ชว 340 พันธุศาสตร์ประยุกต์

3

    ดป 441 การสำรวจดิน

3

    วิชาเอกเลือก

3

    วิชาเอกเลือก

3

รวม

19

รวม

19

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

สก 301 หลักการส่งเสริมการ เกษตร

3

วิชาเอกเลือก

3

ดป 497 การฝึกงาน

3

วิชาเอกเลือก

3

ดป 499 สัมมนา

1

วิชาเลือกเสรี

3

วิชาเอกเลือก

3

   
วิชาเอกเลือก

3

   
วิชาเลือกเสรี

3

   
รวม

16

รวม

9


botton_next.gif (1405 bytes)