การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศ
A COMPARISON OF MANURE ON GROWTH AND YIELD OF SWEET POTATO (Ipomoea batatas (L.) Lam)


ลัดดา เตชะเลิศพนา 1 และยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น 2
………………………………………………………

บทคัดย่อ

 
 

การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศ เริ่มทำการทดลองระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2545 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2545 ณ แปลงทดลอง สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 Treatments ใน 4 Replications ผลการทดลองปรากฏดังต่อไปนี้
ผลผลิตต่อไร่ของมันเทศหลังการเก็บเกี่ยวผลปรากฏว่า Treatment 2 (มูลวัว 1,500 กิโลกรัมต่อไร่) มีน้ำหนักผลผลิตต่อไร่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 1 (ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่), Treatment 3 (มูลสุกร 1,500 กิโลกรัมต่อไร่) และ Treatment 4 (มูลไก่ 1,500 กิโลกรัม) มีน้ำหนักผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุดคือ 5,491.20, 5,366.40, 4,972.80 และ 3,691.20 กิโลกรัม ตามลำดับ
จำนวนหัวต่อต้นมันเทศหลังการเก็บเกี่ยวผลปรากฏว่า Treatment 2 มีจำนวน หัวต่อต้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 1, 3 และ Treatment 4 มีจำนวนหัวต่อต้นน้อยที่สุดคือ 5.75, 5.25, 5.25 และ 5.00 หัว ตามลำดับ
ความยาวหัวมันเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 2 มีความยาวของหัวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 1, 4 และ Treatment 3 มีขนาดความยาวของหัวน้อยที่สุดคือ 19.53, 19.33, 18.45 และ 17.25 เซนติเมตร ตามลำดับ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวมันเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 2 มีเส้นผ่าศูนย์กลางหัวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 1, 3 และ Treatment ที่ 4 มีเส้นผ่าศูนย์กลางหัวน้อยที่สุดคือ 3.78, 3.55, 3.50 และ 3.10 เซนติเมตร ตามลำดับ

เปอร์เซ็นต์ความหวานหัวมันเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 2 มีเปอร์เซ็นต์ความหวานหัวมันเทศสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 3, 4 และ Treatment 1 มีเปอร์เซ็นต์ความหวานหัวมันเทศต่ำที่สุดคือ 7.75, 7.50, 7.50 และ 6.75 องศาบริกซ์ ตามลำดับ

น้ำหนักเถาสดมันเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 4 มีน้ำหนักเถาสดมาก ที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 3, 2 และ Treatment 1 มีน้ำหนักเถาสดน้อยที่สุดคือ 2,642.75, 2,107.78, 2,062.75 และ 1,856.45 กรัม ตามลำดับ
จำนวนใบต่อเถามันเทศวันเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 3 มีจำนวนใบมากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 2, 1 และ Treatment 4 มีจำนวนใบน้อยที่สุดคือ 23.25, 21.75, 17.50 และ 15.00 ตามลำดับ
จำนวนข้อต่อเถามันเทศวันเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 2 มีจำนวนข้อมากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 3, 4 และ Treatment 1 มีจำนวนข้อน้อยที่สุดคือ 60.50, 60.00, 59.00 และ 58.25 ข้อ ตามลำดับ
ความยาวเถามันเทศวันเก็บเกี่ยว ผลปรากฏว่า Treatment 3 มีความยาวเถามากที่สุด รองลงมาได้แก่ Treatment 1, 4 และ Treatment 2 มีความยาวเถาน้อยที่สุดคือ 217.35, 202.08, 194.90 และ 189.85 เซนติเมตร ตามลำดับ
จากผลการทดลองทั้งหมดข้างต้น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด
ผลตอบแทนต่อไร่ พบว่า Treatment 2 ให้ผลตอบแทนต่อไร่ (หลังจากหักค่าใช้จ่าย) มากที่สุดคือ 27,456.00 บาทต่อไร่ รองลงมาได้แก่ Treatment 1,3 และ Treatment 4 ให้ผลตอบแทนต่อไร่น้อยที่สุดคือ 26,832.00, 24,864.00 และ 20,838.00 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ดังนั้น หากจะเลือกใช้ปุ๋ยคอกในการผลิตมันเทศ จากผลการทดลองครั้งนี้ พบว่า Treatment 2 (มูลวัว 1,500 กิโลกรัมต่อไร่) ให้ผลผลิตของมันเทศสูงที่สุด

 
  _________________________________
1. นักศึกษาสาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้